Obchodní podmínky

vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.

 

1. Předmět

1. Předmětem Obchodních podmínek je úprava obchodně-závazkových vztahů mezi objednatelem a vydavatelem vyplývající z Objednávky či Smlouvy o inzerci uzavřené mezi objednatelem a vydavatelem včetně jejich příloh a dodatků (dále také jen „Smlouva“).
 

2. Definice některých pojmů

1. Pokud se ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách používají tyto pojmy, mají následující význam:

 • Místo – inzerce základních kontaktních údajů objednatele v jednotné sekci Místo na internetových stránkách www.kult.cz, jež má přesně dané parametry, které jsou objednateli předem sděleny.
 • Akce – inzerce základních údajů o představení objednatele v jednotné sekci Akce na internetových stránkách www.kult.cz, jež má přesně dané parametry, které jsou objednateli předem sděleny. 
 • Na minutku – krátký textový příspěvek objednatele v jednotné sekci Na minutku na internetových stránkách www.kult.cz, jež má přesně dané parametry, které jsou objednateli předem sděleny.
 • Logo – inzerce formou loga v sekci Partneři na internetových stránkách vydavatele a odkazu (prolinku) na internetové stránky objednatele.
 • Banner / Bannerová reklama – inzerce objednatele formou reklamního proužku (banneru) na internetových stránkách vydavatele dle předem sjednaných parametrů a umístění.
 • Number of visits – počet návštěv internetových stránek vydavatele. Počet je běžně udáván za období jednoho měsíce.
 • Unique visitors – počet unikátních návštěvníků internetových stránek vydavatele. Počet je běžně udáván za období jednoho měsíce.
 • 1. strana obálky – titulní stránka časopisu.
 • 2. strana obálky – druhá stránka časopisu.
 • 3. strana obálky – předposlední stránka časopisu.
 • 4. strana obálky – poslední stránka časopisu.
 • PR článek z vašich podkladů – inzerce formou rozhovoru, recenze či jiného formátu reklamního článku v titulech nebo na internetových stránkách vydavatele. Tento typ článku je vždy označen zkratkou  – PR – .
 • Krátké články, tipy – krátký textový příspěvek objednatele o rozsahu 300-600 znaků ilustrovaný fotografií a doplněný odkazem na další informace umístěný v časopisech vydavatele.
 • Newsletter – zařazení reklamního sdělení, článku či banneru objednatele do newsletteru vydavatele rozesílaného na internetové adresy jeho partnerů, klientů, zákazníků a čtenářů.
 • Uzávěrka inzerce – poslední termín pro objednání a dodání inzerce objednatelem vydavateli.
 • Distribuční kapsa – kovová kapsa, v níž jsou umístěny tituly vydavatele.
 • Distribuční místo – místo, na něž je distribuován některý z titulů vydavatele.
   

3. Práva a povinnosti vydavatele

1. Vydavatel odpovídá za kvalitu a úplnost provedené reklamy. Reklamu je povinen realizovat v mediích, době a rozsahu dle dohody ve Smlouvě.

2. Vydavatel neodpovídá za účinnost a ohlas reklamy.

3. Vydavatel si vyhrazuje právo provést úpravy v případě nekvalitních podkladů nebo nečitelného textu podkladů, včetně vlastní redakční úpravy spojené s přípravou celého projektu. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamu, jejíž podklady jsou nekvalitní. V případě, že vydavatel nevytiskne reklamu z důvodů uvedených v předchozí větě, nevznikne objednateli povinnost k úhradě smluvní ceny (příp. části ceny za reklamu v příslušném čísle časopisu, byla-li tato ve Smlouvě stanovena). 

4. Vydavatel je oprávněn změnit periodicitu, náklad, distribuci nebo termín uzávěrky jednotlivých médií uvedených v bodu I. Smlouvy. O těchto změnách je povinen včas informovat objednatele a předložit mu návrh náhradního zveřejnění objednatelovi reklamy s ohledem na tyto změny. V takovém případě je objednatel oprávněn od této smlouvy, případně od její dosud nesplněné části, odstoupit. Neoznámí-li objednatel vydavateli, že odstupuje od smlouvy, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne oznámení o změnách, má se za to, že s navrženým náhradním zveřejněním reklamy souhlasí. Cenové ujednání dle Smlouvy zůstává nedotčeno.

5. Vydavatel má právo odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že tento přestane vydávat, resp. provozovat médium, v němž má být reklama ve smyslu bodu I. Smlouvy realizována.
 

4. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje vydavateli zaplatit cenu dohodnutou ve Smlouvě.

2. Objednatel je povinen poskytnout vydavateli nezbytnou součinnost, zejména podávat požadované vysvětlení a včas předat veškeré podklady pro zpracování reklamy.

3. Objednatel vydavateli předá nejpozději do uzávěrky inzerce příslušného čísla časopisu podklady, ze kterých plyne vlastní obsah a grafická úprava reklamy, a které splňují požadavky tiskové kvality, nejlépe ve formátu uvedeném v objednávce inzerce (dále jen „podklady“). Formáty inzerce jsou uvedené v MediaKitu, na který odkazuje bod I.2. Smlouvy. Tento termín platí analogicky i pro případ reklamy na webové stránce.

4. Objednatel odpovídá za to, že vydavateli předané podklady pro vytvoření reklamy mají patřičnou kvalitu.

5. Objednatel prohlašuje, že jím požadovaná reklama je zcela v souladu s platnými právními předpisy, zejména že neobsahuje podvodné, nepravdivé a zavádějící informace či jiné informace, jež by ohrožovaly nebo snižovaly lidskou důstojnost, nepříznivě zasahovaly do práv na ochranu společnosti, vedly k nekalé soutěži či byly v rozporu s osobnostními, autorskými či jinými právy jakékoliv třetí strany nebo svými následky poškozovaly práva třetích osob. Vydavatel není povinen kontrolovat, zda reklama není v rozporu s uvedenými podmínkami, pokud to však zjistí, je oprávněn zveřejnění odmítnout. Na tuto skutečnost je povinen objednatele upozornit. V takovém případě se má zato, že objednatelem nebyly řádně dodány podklady podle bodu 4.3. Obchodních podmínek. 

6. Objednatel je povinen umožnit viditelné umístění titulů vydavatele i jeho smluvních partnerů na dobře přístupném místě svého podniku (např. kulturního zařízení, hotelu atd.), jehož je objednatel vlastníkem či provozovatelem, po celou dobu účinnosti této smlouvy a zároveň se tímto zavazuje k pravidelné celoroční distribuci všech titulů vydavatele. Objednatel bere na vědomí, že časopisy budou zájemcům poskytovány bezplatně. 

7. Objednatel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy odkazovat ze svých internetových stránek na webové stránky www.kult.cz.

8. Objednatel, s ohledem na účinnost zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje souhlas se zasíláním obchodního sdělení elektronickou i pozemní poštou. Obsahem tohoto sdělení je informace o uzávěrkách titulů vydavatele, informace o jeho internetových stránkách, dalších aktivitách vydavatele, včetně aktivit jeho partnerů.
 

5. Reklamace

1. Objednatel má právo uplatnit reklamaci za nedodržení obsahové – textové nebo grafické stránky reklamy. Reklamace v písemné formě musí být doručena vydavateli ve lhůtě 14 dnů ode dne vydaní příslušného čísla časopisu, resp. zveřejnění na webové stránce. 

2. Vydavatel je povinen objednateli zaslat své vyjádření k reklamaci ve lhůtě do 14 dnů od obdržení písemné reklamace a v případech oprávněné reklamace navrhnout formu a výši nápravy. Volba mezi jednotlivými formami nápravy přísluší vydavateli. V oprávněných případech má objednatel právo na nápravu formou:

 •  náhradní realizace reklamy v dalším vydání předmětného časopisu
 •  slevy ze smluvní ceny při uzavírání další smlouvy o inzerci
 •  přiměřené slevy ve výši maximálně 50 % ze smluvní ceny (příp. z části ceny pro reklamu v příslušném čísle časopisu, byla-li ve Smlouvě stanovena.)

3. Vydavatel zejména neodpovídá za případné rozdíly v barevném odstínu předlohy a tisku, pokud tyto byly způsobeny obvyklou tiskařskou technologií. 

4. Uplatnění i oprávněné reklamace nemá vliv na povinnost objednatele uhradit smluvní cenu v termínu splatnosti a nezakládá právo objednatele odstoupit od Smlouvy.
 

6. Smluvní pokuta

1. V případě prodlení objednatele s úhradou smluvní ceny je objednatel povinen vydavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Právo vydavatele na náhradu případné škody tím není dotčeno.

2. V případě, že objednatel nedodá vydavateli podklady podle bodu 4.3. Obchodních podmínek, je povinen zaplatit vydavateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze smluvní ceny (příp. z části ceny za reklamu v příslušném čísle časopisu, byla-li ve Smlouvě stanovena). V případě, že objednatel tyto podklady nedodá ani nejpozději 3 dny po uzávěrce inzerce příslušného čísla časopisu, který je uveden v ceníku, je povinen zaplatit vydavateli smluvní pokutu ve výši 100 % ze smluvní ceny (příp. z části ceny za reklamu v příslušném čísle časopisu, byla-li ve Smlouvě stanovena) a vydavatel není povinen zveřejnit objednateli reklamu. Právo vydavatele na náhradu případné škody tím není dotčeno.

3. Neuveřejní-li vydavatel vůbec reklamu objednatele v důsledku porušení svých povinností, není objednatel povinen uhradit smluvní cenu (příp. část ceny za reklamu v příslušném čísle časopisu, byla-li ve Smlouvě stanovena) a vydavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze smluvní ceny (příp. z části ceny pro reklamu v příslušném čísle časopisu, byla-li ve Smlouvě stanovena).
 

7. Odpovědnost za škodu

1. Objednatel odpovídá za škodu způsobenou vydavateli v souvislosti s otištěním reklamy, která je v rozporu s bodem 4.5. nebo obsahuje jméno nebo vyobrazení (fotografické nebo jiné) jakékoli žijící osoby, která může být identifikována, aniž by obdržel souhlas k jeho publikaci.

2. Vydavatel nenese odpovědnost za vady a chyby, které se vyskytují v podkladech dodaných objednatelem. 

3. Vydavatel není povinen realizovat reklamu a není odpovědny za škodu vzniklou objednateli, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z vydavatelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl vydavatel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl vydavatel podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

8. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2. Smluvní vztah mezi vydavatelem a objednatelem se řídí obchodními podmínkami, smlouvou o inzerci, písemnými přílohami a dodatky Smlouvy, které takto budou označeny a podepsány objednatelem i vydavatelem s uvedením data podpisu.

3. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy, popř. těchto obchodních podmínek stane nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek nadále v platnosti a účinné. Strany se zavazují nahradit vadné ustanovení ustanovením jiným, bezvadným, které svým obsahem a účelem nejlépe odpovídá smyslu ustanovení původního neúčinného.

4. V případech těmito dokumenty neupravených se použijí příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

5. Pro případ doručování platí, že písemnosti zaslané formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou ve Smlouvě, které adresátovi nebudou doručeny a budou vráceny zpět odesílateli, odesílatel odešle adresátovi opětovně. V tomto případě při opětovném druhém nepřevzetí dané písemnosti se písemnost patnáctým dnem od jejího uložení považuje za doručenou. Dojde-li kdykoliv v době po uzavření Smlouvy a za doby účinnosti Smlouvy ke změně adresy objednatele, jen tento povinen sdělit vydavateli novou adresu pro doručování.